Skip links

21 аймгийн нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг, ойлголтын судалгаа

Орон нутгийн иргэдийн дэмжлэг, оролцоо өндөр байдаг бүс нутагт Аялал жуулчлалын хөгжил эрчимтэй явагддаг нь сүүлийн хорь гаруй жилийн судалгаагаар нотлогдож нутгийн иргэдийн хандлагыг анхаарч судлах болсон. Тиймээс энэхүү судалгааны зорилго нь аялал жуулчлалын хөгжлийн үйл явцад голлох үүрэг гүйцэтгэгч 21 аймгийн иргэдийн аялал жуулчлалын талаарх мэдлэг, ерөнхий ойлголтыг тодорхойлоход оршино.